نقد و رمزگشایی فیلم The Matrix (ماتریکس)

قسمت دوم تحلیل فیلم ماتریکس! سرود ستایش و حمایت از فیلم ماتریکس به عنوان اثری مهدوی را نخبه‌نماهای مدعو به رسانه ملی سرودند و علی رغم مخالفت نخبه‌گان این رویه ادامه پیدا کرد. چهارمین قسمت فیلم ماتریکس ساخته می‌شود و  واچوفسکی‌‌ها نگارش فیلمنامه را آغاز کرده اند. فیلم «ماتریکس» یکی از مهمترین آثار ایدئولوژیک تاریخ … ادامه خواندن نقد و رمزگشایی فیلم The Matrix (ماتریکس)