آلیس در سرزمین عجایب

نقد و رمزگشایی فیلم Alice in Wonderland 2010 (آلیس در سرزمین عجایب)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Alice in Wonderland 2010 (آلیس در سرزمین عجایب)

در رابطه با Alice in Wonderland شاید خیلی از افراد، برای لحظه ای در زندگی عادی خود، گرفتار توهم شده…