بازی مرکب

نقد و رمزگشایی سریال بازی مرکب!احیای مجدد ارزش ها در یک جامعه!
سریال

نقد و رمزگشایی سریال بازی مرکب!احیای مجدد ارزش ها در یک جامعه!

بعید نیست که کشوری مانند کره با ساخت این سریال بخواهد دست به بازآفرینی مفاهیمی همچون حفظ ارزش‌های سنتی فرهنگ…