بررسی بازی های ندای وظیفه

“ندای وظیفه”تمرینی برای آدمکشی در دنیای حقیقی
بازی

“ندای وظیفه”تمرینی برای آدمکشی در دنیای حقیقی

 بازی های کامپیوتری تیراندازی اول شخص از ابتدا از جمله پرطرفدارترین بازی های کامپیوتری بوده اند. در سالهای اخیر به…