برو بیرون

نقد و رمزگشایی فیلم Get Out 2017 (بروبیرون)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Get Out 2017 (بروبیرون)

آیا فراماسونری برده داری را آغاز کرد؟ شاید هیچ‌گاه به کارکرد سینمای هراس به اندازه زمانی که فیلم GET OUT را…