جواد عزتی

نقدو رمزگشایی سریال زخم کاری؛اسطوره ای پیشگو مانند یک دختربچه!
سریال

نقدو رمزگشایی سریال زخم کاری؛اسطوره ای پیشگو مانند یک دختربچه!

این زخمْ بر پیکره نفاق، “کاری نیست” مسئله مسخ هویت انسانی در مواجهه با مائده‌ها و تنعمات زمینی، و قربانی…