سم مندس

1917!آیا سرجوخه ویلیام اسکافیلد ماموریت خود را به اتمام رساند؟
مقالات و مطالب مفید

1917!آیا سرجوخه ویلیام اسکافیلد ماموریت خود را به اتمام رساند؟

در صحنه ای مهم و تعلیق آمیز از فیلم “1917” که سرجوخه ویلیام اسکافیلد از گردان دوم پیاده نظام ارتش…