شبکه اجتماعی

نقد و رمزگشایی فیلم The Social Network 2010 (شبکه اجتماعی)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم The Social Network 2010 (شبکه اجتماعی)

در رابطه با Social Network دیوید فینچر اینکه در سال 2003 یک دانشجوی جوان دانشگاه هاروارد به دلیل سرخوردگی از…