فرشتگان مرگ

نقد و برسی انیمه فرشتگان مرگ (Angels of Death)؛ تفکرات یک ذهن خطرناک
انیمه سریالی

نقد و برسی انیمه فرشتگان مرگ (Angels of Death)؛ تفکرات یک ذهن خطرناک

احتمالا ساخت یک انیمه بر اساس یک مانگا که خود آن مانگا اقتباس از یک ویدیو گیم است یک ایده…