فیلم تنت

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی Tenet 2020 (تنت یا انگاشته)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی Tenet 2020 (تنت یا انگاشته)

«تنت» شاهکاری که از آن به عنوان ناجی سینمای جهان یاد می‌شد فیلمی به شدت بدفهم و بیش از اندازه…