فیلم هزار و نهصد و هفده

1917!آیا سرجوخه ویلیام اسکافیلد ماموریت خود را به اتمام رساند؟
مقالات و مطالب مفید

1917!آیا سرجوخه ویلیام اسکافیلد ماموریت خود را به اتمام رساند؟

در صحنه ای مهم و تعلیق آمیز از فیلم “1917” که سرجوخه ویلیام اسکافیلد از گردان دوم پیاده نظام ارتش…
نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی1917 (هزار و نهصد و هفده)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی1917 (هزار و نهصد و هفده)

مهمتر از مقدمه: این عصر قرمز است! درحالی که بشرِ مدرنِ متنفر از قرون وسطی، با پیشرفت های اقتصادی، علمی…