نقد فیلم بدون تاریخ بدون امضا

نقد و رمزگشایی فیلم No Date, No Sign 2017 (بدون تاریخ بدون امضا)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم No Date, No Sign 2017 (بدون تاریخ بدون امضا)

«قهرمان دلیر و اخلاق مدار طبقه متوسط به کمک خانواده بی فرهنگ سنتی فقیر می آید.» ظاهرا قرار است این…