نقد فیلم حاشیه اقیانوس آرام

بررسی و تحلیل فیلم Pacific Rim 2013 (حاشیه اقیانوس آرام)
فیلم سینمایی

بررسی و تحلیل فیلم Pacific Rim 2013 (حاشیه اقیانوس آرام)

Pacific Rim یکی از فیلم‌های مطرح در سال 2013 که در جهت ایجاد توهم هژمونی غرب در جهان ساخته و…