نقد فیلم 1917

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی1917 (هزار و نهصد و هفده)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی1917 (هزار و نهصد و هفده)

مهمتر از مقدمه: این عصر قرمز است! درحالی که بشرِ مدرنِ متنفر از قرون وسطی، با پیشرفت های اقتصادی، علمی…