نقد فیلم silence

نقد و رمزگشایی فیلم Silence 2016 (سکوت)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Silence 2016 (سکوت)

عمده مسیحی‌ها اعتقاد دارند که هدف از ظهور عیسی مسیح نجات بشر بود و از سوی دیگر شکاکانی مثل اسکورسیزی…