پادشاه

نقد و رمزگشایی فیلم The King 2019 (پادشاه)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم The King 2019 (پادشاه)

آب توبه برای دودمان خونخوار از میان پادشاهان انگلیس و دودمان لنکستر هنری پنجم و هشتم دارای فراز و نشیبی…