پرومتئوس

نقد و رمزگشایی فیلم Prometheus 2012 (پرومتئوس)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Prometheus 2012 (پرومتئوس)

نکته ای قبل از نقد: نکته مهم و گوشزدی جدی:در فیلم شاخ و برگ های اضافی بسیار دیده می شود…