2019 Harriet

نقد و رمزگشایی فیلم 2019 Harriet (هریت)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم 2019 Harriet (هریت)

آیا به خاطر دارید در فیلم “سکوت بره ها” (جاناتان دمی) در صحنه ای که دکتر هانیبال لکتر با کشتن…