Ammonites 2020

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی Ammonites 2020 (آمونیت)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی Ammonites 2020 (آمونیت)

عجیب اینکه حتی دولت بریتانیای کبیر از چنین دروغ بزرگی دم نمی‌زند و چه بسا از آن حمایت کرده باشد.…