god of war 4

گزارشی ازشکل دیگر از ترویج مکاتب انحرافی
بازی

گزارشی ازشکل دیگر از ترویج مکاتب انحرافی

سیاه چاله ای به نام بازی رایانه ای دنیای بازی ها از کودکی آغاز می شود.اما تا بزرگسالی ادامه می…