hellboy

نقد و رمزگشایی فیلم Hellboy (پسر جهنمی)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Hellboy (پسر جهنمی)

در چند سال اخیر، سینما پر شده از ابرقهرمان ها، ابرقهرمان هایی که در شرایط بد اقتصادی و سیاسی جهان…