The Father

توّهم توطئه پدرها علیه بچه ها؛نقد فیلم پدر (The Father)
فیلم سینمایی

توّهم توطئه پدرها علیه بچه ها؛نقد فیلم پدر (The Father)

تقریبا تا اواخر فیلم “پدر” اینگونه به نظر می آید که با اثری مثل فیلم های “چراغ گاز” (جرج کیوکر)…