Tomb Raider

گزارشی ازشکل دیگر از ترویج مکاتب انحرافی
بازی

گزارشی ازشکل دیگر از ترویج مکاتب انحرافی

سیاه چاله ای به نام بازی رایانه ای دنیای بازی ها از کودکی آغاز می شود.اما تا بزرگسالی ادامه می…