نقد و رمزگشایی فیلم های The Matrix (ماتریکس)

قسمت نخست تحلیل فیلم ماتریکس! چرا فیلم “ماتریکس” بزرگترین دشمن خداباوران است؟ چهارمین قسمت فیلم ماتریکس ساخته می‌شود توسط  برادران واچوفسکی‌‌ها که الان خواهران واچوفسکی هستند! فیلم «ماتریکس» یکی از مهمترین آثار ایدئولوژیک تاریخ سینماست واگر اهالی هنر و سیما و تحلیل‌گران اهمیت آن را در ساختار سینمایی‌اش توصیف کنند، به مخاطبانشان دروغ بزرگی را … ادامه خواندن نقد و رمزگشایی فیلم های The Matrix (ماتریکس)